Nhật Bản đánh giá cao nguồn lao động Việt Nam ngành điều dưỡng

Nhật Bản đánh giá rất cao chất lượng lao động Việt Nam ngành điều dưỡng … và tạo đang tạo điều kiện rất lớn cho lao động Việt Nam có thể định cư!